Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.
NOVA "REUMA"
 
       

Po?tovani ?itatelji,

Navr?ilo se dvadeset godina od osnutka Hrvatske lige protiv reumatizma. Dugo je to u ?ovjekovom ?ivotu, ali i u postojanju jedne udruge bolesnika. Obljetnicu smo proslavili skromno, ali dostojanstveno. Sjetili smo se i dodijelili diplome i zahvalnice pojedincima, ustanovama i tvrtkama koji su utkali svoj rad u Ligu, odnosno koji su joj materijalno pomogli. O bogatoj povijesti na?e udruge i o sve?anoj sjednici izvje??ujemo u dva napisa ovog broja Reume. Djelovanje Lige se o?ituje i kroz druge brojne aktivnosti, o kojima je tako?er rije? u informativnom dijelu na?eg ?asopisa, u sklopu ?Desetlje?a kostiju i zglobova?, Godi?njeg kongresa Hrvatskog reumatolo?kog dru?tva i Agora me?unarodne inicijative udruga reumatskih bolesnika Mediteranskih zemalja.

Stopala podnose teret te?ine na?eg tijela. Ona su zbog toga najosjetljiviji dio koji je ?esto sijelo brojnim promjenama i tegobama. Zbog toga je prvi napis posve?en upravo zdravlju stopala, mjerama prevencije i lije?enja. Iako se ?ini da je osteoporoza pomalo zaboravljena tema, ona je jo? uvijek tu i veliki je javnozdravstveni problem. Va?no ju je rano prepoznati i odgovaraju?e lije?iti, jer prijelomi koji nastaju kao njezina posljedica mogu zna?ajno smanjiti kvalitetu ?ivota. U svezi s tim uvrstili smo i napis o mogu?nostima operacijskog lije?enja i rehabilitacije nakon najte?eg tipi?nog osteoporotskog prijeloma, onoga kuka. Bol je najizrazitiji simptom bolesti i stanja sustava za kretanje. Kona?no tu je i tema kontroliranja bola snagom psihe.

Ugodno ?itanje!

 

Glavni i odgovorni urednik